Poradíme, pomůžeme a zodpovíme Vaše otázky:

Revitalizace a zateplení

Na co dbát při zateplení domu

Než začneme se zateplováním domu, potažmo fasády, je důležité zjistit několik podstatných věcí, které sehrávají rozhodující roli nejen při tvorbě cenové nabídky, ale i při stanovení pracovního postupu.

Co je zapotřebí ověřit:

 • Jaký je stav podkladu pro lepení izolačního materiálu? Podklad by mě být pevný, čistý, bez mastnot, stará omítka nesmí být odfouklá a nesmí se drolit.
 • Jaká je rovinnost zdí? Rovinnost zdí se posuzuje jednak kolmostí zdi vůči zemi a také podle toho, do jaké míry je zeď zvlněná, podle toho nabývá spotřeba lepidla.
 • Je nutné se rozhodnout, zda se budou upravovat také vystupující prvky ze stávající fasády, jako jsou např. zábradlí, ozdobné mříže,kotvy na rolety, kovové konstrukce na montáž stříšky nad vchodem apod. Je zapotřebí se domluvit s investorem, zda a případně jak se tyto úpravy budou řešit a kdo tyto práce provede, zda investor nebo zhotovitel zateplení.
 • Cena za práci se odvíjí také od členitosti domu, tzn. zda má fasáda ozdobné římsy a jiné ozdobné prvky, zda má hodně výklenků, kolik je oken a parapetů.
 • Pro stavbu lešení i náročnost stavění lešení je zapotřebí zajistit dostatek místa při objektu.
 • Musíme brát v úvahu, že někdy je výběr tloušťky izolantu omezen, a to v závisloti na architektonickém řešení domu.
 • Zvážíme, jestli potřebujeme opravit případně i okapový systém.

Kritéria při volbě materiálu na zateplení fasády

Fasáda není jen ozdobou budovy, ale má budovu především chránit. Proto musí vyhovovat velké řadě kritérií. Následující tři hlediska by mohla shrnout Vaše úvahy v ucelenou představu před rozhodováním, jaký materiál pro zateplení fasád zvolíte.

Hledisko tepelně technické – souvisí úzce s druhem podkladu, zaměříme se na to, jaké parametry má finální stěna mít

Hledisko konstrukční – zde budeme zvažovat, jak fasáda navazuje na ostatní detaily na objektu a jak je napojena na další konstrukce apod.

Hledisko estetické – kromě barvy fasády je možné řešit také její členitost, zapuštění oken a řadu dalších dekorativních prvků.

Zateplení fasády - nejčastější chyby

Sepsali jsme pro Vás několik nejčastějších chyb, se kterými se setkáváme většinou při lokálním posouzení již rozdělané podomácku prováděné přestavby a realizace zateplení fasád.

Pokud nechcete v budoucnu řešit následky chybného zateplení a celý řetězec na sebe navázaných problémů, vyvarujte se následujících chyb, nebo nás kontaktujte a my Vám ušetříme starosti s celým stavebním procesem.

 • Špatné posouzení stavu objektu - např. často je nedořešena problematika vlhkosti, poté může nastat chyba v zateplení mokré zdi a stupeň vlhkosti se zvýší.
 • Podcenění nerovnosti/nesoudržnosti podkladu.
 • Špatně osazená okna - např. nejsou osazená rovnoběžně s obvodovou zdí nebo není dostatečně obnažený rám okna pro správné zateplení ostěnní (špalety).
 • Špatně zrealizované klempířské prvky - oplechování.
 • Lepení izolantu na sráz, ne na vazbu.
 • Vyplnění spár mezi izolačními deskami lepidlem - takto vznikají tepelné mosty a následně na tomto místě dojde ke kondenzaci vod.
 • Chybně zvolené hmoždinky a jejich neodborná montáž.
 • Neodborně/nezkušeně natažená finální omítka - omítka je sice funkční, ale mívá esteticky nepřijatelný vzhled.

Co je to tepelný most?

Jak identifikovat tepelný most
Tepelný most může být identifikován pomocí termografické kamery. Tato speciální kamera dokáže detekovat povrchovou teplotu komponent. Dobře izolované oblasti či komponenty budovy jsou v zimě uvnitř teplé a navenek studené. Pokud lze na termografickém snímku zřetelně pozorovat vyšší povrchovou teplotu, je to známka špatné izolace.

Čím má povrch vyšší teplotu, tím je kvalita teplené izolace v tomto bodě horší. Ideální podmínky pro snímání stavu termografickou kamerou jsou v noci nebo v zimě v časných ranních hodinách, kdy jsou teplotní rozdíly mezi vnitřkem a vnějškem zvláště patrné.

Více otázek a odpovědí naleznete v sekci poradíme, pomůžeme a zodpovíme otázky v oblasti zateplení a revitalizace.

Okna a dveře

Jak je to s tím olovem v plastových oknech a v čem jsou okna bez olova lepší?

Je důležité, aby každý ve svém zájmu a podle svých možností přispěl k ochraně svého zdraví a životního prostředí. Celý svět se snaží odstranit z životního prostředí škodlivé prvky a jejich sloučeniny, jako např. rakovinotvorné – azbest a těžké kovy.

Granuláty pro výrobu plastových okenních profilů, stejně jako pohonné hmoty, jsou tzv. ropné produkty petrochemického průmyslu. Olovo již bylo vyloučeno z pohonných hmot.
Teď přišla řada na olovo a kadmium obsažené v plastových profilech okenních rámů a křídel. Málokdo ví, že běžné plastové okno o rozměrech 150/150cm obsahuje 410g čistého olova. V USA a Kanadě je nepřípustný obsah olova v plastových oknech již více než 20 let.
Evropská komise v roce 1997 zadala pěti evropským výzkumným ústavům analýzu problému působení PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Výsledek byl publikován v dokumentu nazvaném „Zelená kniha PVC“. Jedinou, tímto dokumentem doporučenou technologií je výroba PVC bez použití přísad olova a kadmia, které jsou životu nebezpečné a nejvíce ohrožují životní prostředí.

Na základě tohoto doporučení vznikla iniciativa VINYL 2010, která sdružuje přední evropské výrobce PVC. Členové sdružení VINYL 2010 se zavázali do roku 2010 omezit použití olova a kadmia na poloviční hodnoty v porovnání s rokem 2000 a v roce 2015 absolutně vyloučit olovo a kadmium z výrobního procesu PVC.
Profily GL SYSTÉM již dnes nabízejí to, co řada výrobců slibuje až v roce 2015. Všechny profily GL SYSTÉM jsou vyráběny ekologickou formou bez přísad olova a kadmia. Tyto škodlivé látky byly ve výrobě nahrazeny velmi šetrnými, a pro lidské zdraví fyziologicky nezávadnými prvky – zinek, kalcium. Profily GL SYSTÉM nevylučují žádné výpary obsahující škodlivé látky,čímž jsou obzvláště vhodné pro alergiky a astmatiky. Profily GL SYSTÉM jsou 100% recyklovatelné.

Pozor na skutečnost, že mnozí výrobci i prodejci plastových oken Vám na Váš dotaz bezostyšně deklarují nepřítomnost olova v jimi prodávaných oknech. Skutečnost je taková, že drtivá většina plastových oken na našem trhu olovo obsahuje.

Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete skutečně plastová okna bez olova a kadmia, vyžadujte předložení certifikátu, který nepřítomnost těchto prvků prokazuje.

Plánuji výměnu oken. Jak mám okno vybrat?

Při výměně je zapotřebí porovnávat především součinitel prostupu tepla, který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je tedy hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti.

V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla Uf,Ug,Uw.

Součinitel prostupu tepla Uf udává hodnotu U pro systém rámu a křídla. Součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení. Součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Při porovnávání součinitele prostupu tepla je více než nutné porovnávat Uw, tedy součinitel prostupu tepla celého okna včetně zasklení.

 • materiál oken – dnes nejčastěji používanými materiály na výrobu stavebních výplní, jsou plast, dřevo, hliník. Plastové stavební výplně jsou nejekonomičtější variantou (je z těchto tří materiálů nejlevnější). Kromě běžného mytí v podstatě nepotřebují údržbu a podle posledních studií je životnost 60-70let.
 • profil – na výběr profilu, ze kterého je okno vyrobeno, je nejdůležitější součinitel prostupu tepla Uf. Čím je více komor, tím je Uf nižší, ale samozřejmě i vyšší cena, proto je dobré zvážit dobrý poměr cena/Uf. Dnes jsou časté kombinace 5-ti a 6-ti komorových profilů. Stejný pohled je na těsnění jako součást profilu. Čím více těsnění, tím nižší Uf, ale opět za jakou cenu.
 • typ zasklení – škála izolačních dvojskel je velice široká, proto zmíním jen pár poznatků. Nejdůležitějším kriteriem je součinitel prostupu tepla Ug. Dále jsou spíše estetická či funkční kriteria např. skla ornamentní, pískované, bezpečnostní, protihlukové a spousty dalších. Skla je možné kombinovat, takže můžeme použít sklo bezpečnostní a zároveň ornamentní.
 • barva oken – nejběžnější barvou je barva bílá. Pokud je to vhodné, lze použít profil v barvě podle vašeho výběru. Profil v barvě je dražší a musíme počítat s příplatkem. Pokud bychom použili oboustrannou barvu, pak je vhodný podbarvený profil. Kontrast mezi barvou(např. mahagon) a bílím plastem je velice výrazný, proto lze použít plast hnědý.
 • doplňky oken – pro lepší komfort či estetiku se využívají doplňky oken jako vnitřní žaluzie, venkovní žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, vnitřní a venkovní parapetní desky.
 • kvalitní dodavatel – v dnešní nejisté době, je vhodné vědět s kým obchodujete. Zjistěte jak dlouho společnost figuruje na trhu, jestli není v konkurzu. Toto zjistíte z výpisu z obchodního rejstříku. Velice důležitou součástí je montáž.
 • Jaké problémy může přinést osazení nových oken?

  Nová okna jsou utěsněná, čímž se sníží přirozená výměna vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní přes filtrační spáry okna. To může mít za následek zvýšení vlhkosti uvnitř domu a na případných chladných místech se mohou objevit plísně. U míst se spotřebičem či zdrojem tepla, který potřebuje ke spalování velké množství vzduchu je zapotřebí zajistit nové větrací otvory, protože by mohlo dojít k problémům s tahem komínů a se spalováním.

  Kdy se vyplatí při rekonstrukci vyměnit okna?

  Než-li stále dokola investovat značné finanční částky do opravy starých oken, které stále budou nevyhovující a již dosti opotřebované, vyplatí se zpravidla investice do nových oken. Nová okna v běžném domě totiž ušetří až 40 % tepla, které uniká starými okny, takže nová okna Vám ušetří značnou částku na vytápění. Nová okna by měla být vyměněna před provedením zateplení.

  Více otázek a odpovědí naleznete v sekci poradíme, pomůžeme a zodpovíme otázky v oblasti oken a dveří.